ដំណឹងល្អ! តើប្អូនៗថ្នាក់ទី១២ចង់ធ្វើតេស្តសាកល្បងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនត្រៀមប្រឡងដែរឬទេ?

0
32

ភ្នំពេញ៖ “ប្រព័ន្ធពង្រឹងសមត្ថភាពសិស្សថ្នាក់ទី១២” បង្កើត ឡើង ដើម្បី សិស្ស អាច ពង្រឹង និង តេស្ដ សមត្ថភាព ដោយ ខ្លួន ឯង នៅ លើ ប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិត ដោយ អាច ប្រើប្រាស់ បាន ទាំង ទូរសព្ទ ស្មាតហ្វូន កុំព្យូទ័រ និង កុំព្យូទ័របន្ទះ ទៅ លើ មុខវិជ្ជា មួយ ចំនួន ដូចជា៖ គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា ជីវវិទ្យា និងប្រវត្តិវិទ្យា។
ក្រសួងអប់រំបានណែនាំបន្ថែមថា
-ដើម្បីប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធ នេះ សូម ចូល ទៅ កាន់៖ https://exam.moeys.gov.kh
-ព័ត៌មាន បន្ថែម ទំនាក់ទំនង តាម តេលេក្រាម លេខ៖០៦៦ ៩០១ ៨០០៕

exam.moeys.gov.kh (https://exam.moeys.gov.kh/)
ទំព័រដើម | MOEYS
Learning Management System | Ministry of Education, Youth and Sport

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here