ក្រសួងសុខាភិបាល កំណត់ភូមិសាស្រ្ត ខេត្តចំនួន១៥ ត្រូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស និងកាតព្វកិច្ចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព

0
9

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here