ខេត្តសៀមរាប អនុញ្ញាតឱ្យបើកសាលារៀនទាំងអស់ឡើងវិញ

0
11

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប បានសម្រេចអនុញ្ញាតឱ្យបើកដំណើរការសាលារៀនគ្រប់កម្រិតទាំងគ្រឹះស្ថានអបរំសាធារណៈ និងឯកជនឡើងវិញទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ តទៅ។

យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្ត បានបញ្ជាក់ថា ការបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញ នៅថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ដោយអនុវត្តការបង្រៀន និងរៀនតាមបណ្ដុំ សម្រាប់គ្រឹះស្ថានសាធារណៈ និងឯកជន គ្រប់កម្រិត៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here