ប្រាក់ឈ្នួលកម្មករ ឡើងដល់២០០ដុល្លារ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣

0
7

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ បានចេញសេចក្តីប្រកាស ពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករចំនួន ១៩៨ដុល្លារនិងថវិការាជរដ្ឋាភិបាលបន្ថែម ២ដុល្លារ សរុប២០០ដុល្លារក្នុងមួយខែ ដោយមិនទាន់គិតប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here