រាជរដ្ឋាភិបាល ផ្ដល់ក្របខណ្ឌចំនួន ៣៦០០កន្លែង ដល់ក្រសួងអប់រំ

0
7

ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ក្របខណ្ឌចំនួន ៣៦០០កន្លែងដល់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា សម្រាប់ធ្វើការប្រឡងជ្រើសរើសនិងបណ្ដុះបណ្ដាល គ្រូបង្រៀនឆ្នាំ២០២១។

នេះជាការបែងចែកក្របខណ្ឌសម្រាប់ ការប្រឡងជ្រើសរើស ឆ្នាំ ២០២១ ៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here