ថៃ ប្រកាសបន្តដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ន ជាង១ខែបន្ថែមទៀត

0
9

ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលថៃ ប្រកាសបន្តដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ន ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីបន្តទប់ស្កាត់ និងការពារការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងប្រទេស។

ខ្លឹមសារលំអិតមានដូចខាងក្រោម៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here