ថវិកាជាង១៣៥លានដុល្លារ ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាល ឧបត្ថម្ភជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះ ក្នុងអំឡុងកូវីដ១៩

0
9

ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ការអន្តរាគមន៍ ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនប្រជាជនក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ដោយបានចំណាយថវិការដ្ឋចំនួន ៥៥៥ ៥០១ ៧៩៦ ០០០ រៀល ស្មើនឹង ១៣៥,៤៩ លានដុល្លារអាមេរិក។

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជននិងយុវតីនិសម្បទា បានលើកឡើងថា កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានប្រកាសដាក់ ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនូវកម្ម វិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ហើយក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ក៏បានចាប់ផ្តើមដំណើរការអនុវត្តកម្មវិធី នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ មកដល់បច្ចុប្បន្ន បានចំនួន ៣ជុំ មាន ៥លើក រួចមកហើយ។

ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា បានប្រកាសថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង ៦ល្ងាច ការបើកផ្តល់ជុំទី៣ លើកទី១ ត្រូវបានបញ្ចប់ ដោយទទួលបានលទ្ធផល ដូចខាងក្រោម៖ ចំនួនគ្រួសារ ៦៧៤ ១៤៦ គ្រួសារ ត្រូវជាសមាជិក ២ ៦៧៦ ៧៤០នាក់។ ក្នុងនោះ កុមារអាយុពី ០-៥ឆ្នាំ មានចំនួន ២៣៦ ៨៩៩នាក់ មនុស្សចាស់ អាយុពី ៦០ឆ្នាំ មានចំនួន ៣១៦ ២៨៦នាក់។ ជនមានពិការភាព ចំនួន ៥៩ ៦៤៧ នាក់ និងគ្រួសារ ដែលមានជំងឺអេដស៍ ចំនួន ១៩៦៤នាក់។ នៅខែវិច្ឆិកានេះ រាជរដ្ឋាភិបាល បានចំណាយទឹកប្រាក់សរុប ១២០ ៥១២ ៤០៤ ០០០ រៀល ស្មើប្រមាណជាង ២៩លាន ៧៩ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក។

តាមសេចក្តីជូនដំណឹង សម្រាប់ការបើកផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ជុំទី៣ លើកទី២ ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ មានរយៈពេល ៣០ថ្ងៃ៕ 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here