ការបណ្តុះបណ្តាលនៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈត្រូវបន្តផ្អាក

0
6

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាល វិជ្ជាជីវៈ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ស្តីពីការបន្តផ្អាកដំណើរការ បណ្តុះបណ្តាលនៅតាម គ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here