ឱកាសមកដល់ហើយ! រាជរដ្ឋាភិបាល ផ្ដល់ក្របខណ្ឌជាង៣ពាន់កន្លែង សម្រាប់ប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀន ឆ្នាំ២០២១

0
9

ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានផ្ដល់ក្របខណ្ឌចំនួន ៣៦០០កន្លែងដល់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សម្រាប់ធ្វើការប្រឡងជ្រើសរើស និងបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀន ឆ្នាំ២០២១ ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here