គ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជនទាំងអស់ អាចបើកដំណើរការឡើងវិញ បានចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ

0
8

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជនទាំងអស់ដំណើរការឡើងវិញ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ តែត្រូវបន្តអនុវត្តន៍គោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដារ(SOP) សម្រាប់ដំណើរការឡើងវិញក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here