សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការបង្ការ ទប់ស្កាត់ការគំរាមកំហែង និងឆបោកលើកុមារ

0
5

ភ្នំពេញ៖ ដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខ បង្ការ ទប់ស្កាត់ សកម្មភាពអសកម្មទាំងនេះ សំដៅការពារកុមារឱ្យទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយសុវត្ថិភពស្របតាមគោលនយោបាយស្ដីពី កិច្ចការពារកុមារនៅតាមសាលារៀន ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញសេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការបង្ការ ទប់ស្កាត់ការគំរាមកំហែង និងឆបោកលើកុមារ។

ខ្លឹមសារសេចក្ដីណែនាំទាំងស្រុងមានដូចខាងក្រោម៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here